--> Törvényen alapuló közlemények

--> Felszámolási közlemények

--> Hírek, információkTájékoztatással kapcsolatos elérhetőségek:

-    e-mail: cegkozlony(kukac)im.gov.hu
-    telefon: 1/795-6224, 1/795-6226 (hétfő: 8-12 óráig, csütörtök: 14-16 óráig)
-    fax: 1/795-0506

1.      Jogszabályi háttér

-    a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
-    a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és
költségtérítéséről szóló 22/2006. (V.18.) IM rendelet (Ckr.)

2.       Közzétételi kötelezettség

A céget közvetlen közzétételi kötelezettség abban az esetben terheli, amennyiben e kötelezettséget számára törvény írja elő (pl: Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 9. § átalakulási közlemény közzététele). Kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a vonatkozó jogszabály valóban előírja-e, hogy a Cégközlönyben közleményt kell közzétennie.

Ha a közzétételre a céget nem jogszabály kötelezi, hanem a közzétételi kötelezettség a cég létesítő okiratán alapul (pl: részvénytársaság létesítő okirata szerint a hirdetményeket a Cégközlönyben kell közzétenni) a közzétételre sor kerülhet, azonban a költségtérítés mértéke nem a Ckr-ben megállapított tételes összeg, hanem terjedelemtől függően változó (lásd 3. pont).

3.      Közzétételi költségtérítés mértéke

A közzétételi költségtérítés mértékét a Ckr. 7. §-a határozza meg.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen költségtérítést a cégbírósági eljárásban szükséges költségtérítésen felül, attól függetlenül kell megfizetnie! (A cégbírósági eljárásban fizetendő költségtérítés mértékét a Ckr. 4-5. §-ok határozzák meg, a cégközlönybeli közvetlen közzététel költségtérítését pedig a 7. §!)

A közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként
a) cég esetén és felszámolási eljárásban történő közzététel során adósnak
minősülő szervezet esetén - ideértve azt is, amikor a közzétételre
jogszabály természetes személyt kötelez - 15 000 Ft,
b) jogszabályban meghatározott, cégnek nem minősülő más szervezet
esetében 20 000 Ft.

Amennyiben a törvény a céget a közlemény többszöri közzétételére kötelezi (kétszeri közzététel), a közzétételi költségtérítés egy összegben fizethető.

Amennyiben a közzétételi kötelezettség a cég létesítő okiratán alapul, a közzétételért utólag, terjedelemtől függően, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény előírásainak megfelelően kiállított számla alapján kell fizetni. A fizetendő költségtérítés összegéről a közzétételt megelőzően a Cégközlöny Szerkesztősége tájékoztatást ad. A közleményt árajánlat érdekében a Cégközlöny Szerkesztőségének, a 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címre (tel: 235-4508, fax: 235-4543) kell megküldeni.

4.       A közzétételi költségtérítés megfizetésének módja

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

A befizetés történhet átutalási megbízás formájában (sárga csekk), vagy közvetlen banki átutalással. A költségtérítés befizetéséhez szükséges átutalási megbízást bármely cégbíróságon, vagy a 1055 Budapest, Báthory u. 12. szám alatti Céginformációs Szolgálatnál kaphat.

A közleményhez minden esetben kérjük csatolni a csekk, banki átutalás másolatát.

2011. szeptember 30-án megváltozott a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése. Ennek értelmében már nem kizárólag a közzétételre kötelezett cég fizetheti meg a költségtérítés összegét. A közlemény rovatban azonban a cég cégjegyzékszámán kívül a cég nevét is fel kell tüntetni.

5.       A közlemény megküldése

A közzétételre való megküldés folyamata a megrendelők oldalán nem tekinthető bonyolultabbnak egy normál elektronikus felületen való ügyintézésnél, elektronikus aláírás használata nem szükséges.

A közlemény szövegét a Cégközlöny honlapjáról elérhető, erre a célra létrehozott elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik meg. (http://ckk.cegkozlony.hu/)

A Cégközlöny elektronikus kommunikációs felületének használatához regisztráció, és azt követően felhasználónév és jelszó használata szükséges. Az egyszerűsített végelszámolási közleményeket kivéve, a cégeljárásban felhasználandó közleményeket a cég csak jogi képviselő útján küldheti meg. (Természetesen a jogi képviselő bármilyen közleményt küldhet, így az egyszerűsített végelszámolási közleményt is.) Felszámolási pályázatot és árverési hirdetményt mind a felszámoló, mind a jogi képviselő küldhet közzétételre.

6.       A közlemény tartalma, formája

A közlemény szövegét az erre szolgáló szövegdobozba illesztve, szerkeszthető formában (word formátum) kell megküldeni. A közlemény szövegének mellékletként történő csatolására csak kivételes esetben kerülhet sor, ha annak terjedelme miatt a szövegdobozba beillesztésre nincs mód, azonban ebben az esetben is biztosítani szükséges, hogy annak formátuma is alkalmas legyen a közzétételhez szükséges szerkesztésre (így különösen képformátum nem megengedett). A közlemény megküldésekor mellékelni kell a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását. A közlemény megküldéséről (sikeres feltöltéséről) a megrendelő automatikus üzenetet kap a megadott email-címére.

A Cégközlöny a közlemény megjelenéséről információt ad az elektronikus felületen, valamint a megrendelőt a közlemény levonatának elektronikus megküldésével értesíti. A lappéldányok letölthetők a www.cegkozlony.hu oldalról is.

A legfontosabb közlemények szükséges tartalmáról a közleményminták cím alatt részletes tájékoztatást kaphat. Tájékoztatjuk, hogy a Jogi Lektorátus a közleményt sem egészében sem részében nem szövegezi meg. Kérjük, hogy a közzétenni kért közlemény szövegét pontosan és teljes terjedelmében adja meg! (Helytelen így az a kérelem, amely az egyszerűsített végelszámolás alatt álló cég adatainak megjelölésén túl kéri, hogy a Cégközlöny tegye közzé a hitelező felhívást.)

7.       Megjelenés, a közlemény kézhezvétele

A törvényi előírásoknak megfelelő közleményeket a Cégközlöny harminc napon belül nyilvánosságra hozza.

Ha a közlemény tartalma nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek, a Jogi Lektorátus erre a céget a közzététel előtt a kommunikációs felületen figyelmezteti. Ha a közlemény szövegében a figyelmeztetés ellenére nem történik módosítás, a Cégközlönyben feltüntetésre kerül, hogy a közleményt figyelmeztetés ellenére jelentették meg (lásd még 9., 10. pontot is). Figyelmeztetés kerül megküldésre akkor is, ha a közzétételre – jogszabály alapján – nincs mód.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégközlöny minden hét csütörtökén jelenik meg. A közzététel pontos időpontjáról az elektronikus felülten, az adott közlemény adatai között kap tájékoztatást.

8.       Hiánypótlási eljárás

Amennyiben a közlemény tartalma nem felel meg a jogszabályoknak, így annak pontosítása, kiegészítése szükséges, erről a Cégközlöny Jogi Lektorátusa a céget (jogi képviselőt) a kommunikációs felületen figyelmezteti.

A hiánypótlást ezen a felületen (ugyanazon az ügyszámon) kell teljesíteni a „Műveletek-hiánypótlás” fül alatti menüpontban.

9.       Figyelmeztetés

Ha a cég e figyelmeztetés ellenére a közlemény szövegét nem módosítja, és változatlan tartalommal, formában küldi vissza, vagy változatlan tartalommal kéri a közlemény közzétételét, az a Cégközlönyben "A cég a közleményt figyelmeztetés ellenére jelentette meg" megjegyzéssel kerül közzétételre. A Cégközlöny Jogi Lektorátusa továbbá megjelöli, mely elemében tartja a közleményt hibásnak.

10.       Kijavító közlemény

A közzétételre megküldött közlemény módosítását (kijavítását, kiegészítését) a megrendelő a közlemény megküldésétől számított második munkanap 12 órájáig kérheti. Ezt követően a korábban megküldött közlemény tartalmát módosítani már nem lehet, az az eredeti tartalommal jelenik meg. Ha a közleményt csak egy alkalommal kellett közzétenni, a módosító (kijavító) közlemény közzétételére kerül sor. Több megjelenési alkalom esetében az első megjelenést követő közzétételkor a közlemény a módosított tartalommal kerülhet közzétételre, utalva arra, hogy az előző közzététel hibás (hiányos) volt, ha a második közzététel előtt a javításra még mód van.

Ha a közleménynek a Cégközlönyben való megjelenését követően a közlemény tartalmának módosítását a megrendelő érdekkörében felmerült okból kérik, a módosító (kijavító) közleményt - a közzétételi költségtérítés egyszeri megfizetése mellett - csak egyszer kell közzétenni, akkor is, ha az eredeti közlemény többször jelent meg.

A módosító közleményben utalni kell a korábbi közzétételre, valamint a hibás (hiányos) adatra. Ezen túlmenően csak a módosított adatot kell feltüntetni. Kijavító közleményként a teljes közlemény ismételt megjelentetésére módosításra (kijavításra) hivatkozással nincs mód.

A javított közlemény és a kijavító közlemény megküldése is a kommunikációs felületen történhet.

A már megjelent, vagy már nem módosítható közlemény visszavonására nincs mód, és nem lehet a közlemény visszavonásáról sem közleményt közzétenni.