CÉGEK KÖZVETLEN KÖZLEMÉNYEINEK, A FELSZÁMOLÓK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁNAK ÉS ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEINEK LEKTORÁLÁSA ELEKTORNIKUS ÚTON

A cégek közvetlen közleményei új eljárással kerülnek a Cégközlönyben közzétételre. A közzétételhez szükséges eljárást a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet elektronikus útra tereli.

A közlemény szövegét a Cégközlöny honlapjáról elérhető, erre a célra létrehozott elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik meg. (http://ckk.cegkozlony.hu/) A Cégközlöny elektronikus kommunikációs felületének használatához regisztráció, és azt követően felhasználónév és jelszó használata szükséges. A közlemény szövegét az erre szolgáló szövegdobozba illesztve, szerkeszthető formában (word formátum) kell megküldeni. A közlemény megküldésekor mellékelni kell a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását.

2014. szeptember 1-jét követően a Cégközlöny Jogi Lektorátusa  kizárólag a Cégközlöny honlapjáról elérhető elektronikus kommunikációs felületen (http://ckk.cegkozlony.hu/) keresztül érkező közleményeket fogadja be. Ezen időponttól a postai úton, faxon, email-en érkező közlemények be nem nyújtottnak tekintendőek, lektorálásukra és a szerkesztőségbe történő továbbításukra nem kerül sor.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

Az egyszerűsített beszámoló Hivatalos Értesítőben történő közzétételét előíró, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. §-át Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezte. Figyelemmel arra, hogy sem az Ötv., sem az Mötv. nem tartalmaz átmeneti rendelkezést, az Ötv. hivatkozott rendelkezése 2013. január 1-jétől nem alkalmazható.

A hatályos jogszabályi rendelkezések a költségvetési beszámoló Hivatalos Értesítőben való közzétételét nem írják elő. A közzétételi kötelezettséget az Önkormányzat a Mötv. szerint helyben szokásos módon, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által érintett körben a honlap útján teljesítheti.

Az Önkormányzat hirdetményként – amennyiben ezt szükségesnek tartja – kérheti éves beszámolójának a Hivatalos Értesítőben történő közzétételét. Mivel azonban ez az Önkormányzat döntésén múlik és nem jogszabályi kötelezettség, ez esetben beszámolónként egyedileg megállapított közzétételi díj megfizetése szükséges. A megrendelést és a közzétételi díj megfizetését minden esetben a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadóval kell egyeztetni (megrendeles(kukac)mhk.hu címre megküldéssel; a 06-1-235-4551-es telefonszámon).

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

2012. április 13-án hatályba lépett a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2012. (III. 14.) Korm. rendelet.
A Korm. rendelet módosításai

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

2012. március 1-én hatályba lépett a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.). A Módtv. rendelkezéseit a hatálybalépését követően elhatározott eljárások esetében kell alkalmazni.
Egyes közleménytípusokat érintő változások

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!

2011. szeptember 30-án megváltozott a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése. Ennek értelmében már nem kizárólag a közzétételre kötelezett cég fizetheti meg a költségtérítés összegét. A közlemény rovatban azonban a cég cégjegyzékszámán kívül a cég nevét is fel kell tüntetni.

CÉGEK KÖZVETLEN KÖZLEMÉNYEINEK LEKTORÁLÁSA ELEKTRONIKUS ÚTON

Amennyiben a cég a Cégközlönyben közzétenni kívánt közleményét elektronikus úton küldi a Jogi Lektorátus számára cegkozlony(kukac)im.gov.hu e-mail címre, úgy a közlemény lektorálása elektronikus úton történik. Ennek megfelelően a cég vagy jogi képviselője tájékoztatást kap arról, hogy közleménye megfelel a jogszabályi előírásoknak, és a Cégközlöny két vagy három héttel későbbi lapszámában megjelenik, valamint az esetlegesen szükséges hiányok pótlásáról is elektronikus levélben értesül.

MEGVÁLTOZOTT A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZÁMLASZÁMA

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében 2010. május 28-ával megszűnt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.
A minisztériumi struktúra változása miatt módosult a közvetlen közlemények közzétételi díjának megfizetésére szolgáló számlaszám, így a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése is. A befizetendő díjat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-30000003 számú számlájára kell megfizetni.
Kérjük, hogy a régi számlaszámra ne fizessék meg a közzétételi költségtérítés összegét.
A költségtérítés befizetéséhez szükséges átutalási megbízást bármely cégbíróságon, vagy a 1055 Budapest, Báthory u. 12. szám alatti Céginformációs Szolgálatnál kaphat.

FELSZÁMOLÓK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁNAK ÉS ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEINEK LEKTORÁLÁSA ELEKTRONIKUS ÚTON

Amennyiben a felszámoló a Cégközlönyben közzétenni kívánt pályázati felhívást vagy árverési hirdetmény elektronikus úton küldi a Jogi Lektorátus számára a cegkozlony(kukac)im.gov.hu e-mail címre, úgy a közlemény lektorálása elektronikus úton történik. Ennek megfelelően a felszámoló tájékoztatást kap arról, hogy közleménye megfelel a jogszabályi előírásoknak, és a Cégközlöny két vagy három héttel későbbi lapszámában megjelenik, valamint az esetlegesen szükséges hiányok pótlásáról is elektronikus levélben értesül.