--> Vagyonfelosztási javaslat beküldése

--> Beszámoló beküldése

Általános információk

Amennyiben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 114. §-ában felsorolt feltételek teljesülnek – azaz ha a cég a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli tv.) 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett –, és a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi, a vállalkozás egyszerűsített végelszámolással megszüntetethető. Az eljáráshoz jogi képviselő megbízása nem szükséges.

Az egyszerűsített végelszámolás megindítása az adójogi szabályoknak megfelelően az állami adó- és vámhatósághoz jelenthető be a T201T jelű nyomtatványon.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek (rövidített névnek) végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját.

A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő negyven napon belül jelenthetik be a végelszámolónak.

A Ctv. 115. § (2) bekezdése szerint az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. Amennyiben törlési akadály áll fenn, az adóhatóság erről a tényről is értesíti a cégbíróságot. A törlési akadály okáról az adóhatóság tud tájékoztatást adni.

A cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére a Ctv. 111. § (1) bekezdése szerint elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, továbbá a Ctv. 111. § (3) bekezdésében megjelölt határozatot. A vagyonfelosztási javaslat és a kapcsolódó határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető el.