A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek a Céginformációs Szolgálathoz érkeznek, a benyújtásra vonatkozó határidők szempontjából a Céginformációs Szolgálathoz érkezés időpontja az irányadó.
A Céginformációs Szolgálat az elektronikus okiratot elsősorban

informatikai szempontból vizsgálja (az elektronikus aláírás
    hitelessége, az adatok sértetlensége, az időbélyegző dátuma és
    hitelessége, az elektronikus okirat formátuma tekintetében)
-  valamint ellenőrzi - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján
- a kérelemben
foglalt adatok formai megfelelőségét.

A Céginformációs Szolgálat a kérelmek ellenőrzését - a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14/A. § (2) bekezdés szerinti - alábbi ellenőrzési szempontok, adatbázisok, és algoritmusok alapján végzi el:

a)   a bejegyzési és változásbejegyzési kérelem nyomtatványában
      (nyomtatványban) kitöltendő adat hiánytalan és pontos kitöltését,
b)   a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi címnek (székhely,
      lakcím) a Rendelet 2. § (6) bekezdésében, továbbá az
      irányítószámnak és a településnek
az egyetemes postai
      szolgáltató által közzétett települési
irányítószámokat tartalmazó
      adatbázisában
foglaltaknak megfelelő megadását (Közterületjelleg                  lista a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)
      Irányítószám, település (GYIK)
      (az ellenőrzés abban az esetben nem fut le, amennyiben a lakcím
       szerepel a természetes személyek nyilvántartásában, lásd e) pont)
c)   a nyomtatványban megadott, az állami adó- és vámhatóság által
      kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére
      vonatkozó
szabályokkal való összhangját
      Adószám, valamint adóazonosító jel
d)   a nyomtatványban megadott, már a cégjegyzékben szereplő
      cégnek a
cégjegyzékbe bejegyzett adataival való egyezőségét,
e)   a bejegyzendő természetes személyek adatainak a természetes
      személyek nyilvántartásában szereplő adataival való
      egyezőségét, 
f)    a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén
      az ISO 3166-1 szabvány szerinti kétbetűs országkódok feltüntetését
      Országkódok
g)   a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhellyel vagy lakóhellyel
      rendelkező személy esetén azt, hogy a nyomtatvány tartalmaz-e
      kézbesítési megbízottat

h)   a cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi
      körének
(köreinek) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati

      osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltak
      megjelölésének megfelelőségét,
      Tevékenységi körök (TEÁOR számok)
i)    - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 16. §-a szerinti
       
nyilatkozat kitöltését,
        (2022. október 1-jétől hatályos ÁFA-nyilatkozat)
j)    a nyomtatványban feltüntetett jegyzett tőke pénznemének az ISO
      4217 szabványnak való megfelelőségét,
k)   a nyomtatványban forintban megadott jegyzett tőke összegnek a
      törvényben előírt tőkeminimumnak való megfelelőségét,
l)    változásbejegyzés esetén a nyomtatványban megadott
      adatváltozások
időpontjának a megfelelőségét,
m)  a nyomtatványban megadott EUID-nak az ISO 6523 szabványnak,
      illetve a Bizottságnak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló
      2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott
      rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások
      megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU) 2015/884 végrehajtási
      rendeletének való megfelelőségét (Rendelet 9. § (2) bekezdés).

A Rendelet 14/C. §-a alapján a Céginformációs Szolgálat az alábbi hibák miatt a kérelmet visszaküldi:
-    a nyomtatványban feltüntetett természetes személyek adataiban
     érdemi hiba állapítható meg, ha a természetes személyek
     nyilvántartásából igényelt adatokkal való összevetés alapján
     megállapítható, hogy a nyomtatványban megadott
         a) születési időpontban legalább egy számjegy hibás, illetve
         b) anyja neve adatban legalább egy betű eltérés van, illetve
         c) a természetes személy nevében legalább három betű eltérés van.
-    a cégnyilvántartásban már szereplő cég adatait tartalmazó
     nyomtatvány esetén a megadott cégnév, illetve cégjegyzékszám
     bármely hibája miatt.
-    a nyomtatványban megadott adóazonosító számban legalább egy
     számjegy hibás.
-    a nyomtatványban megadott magyarországi címben
         a) az irányítószámban legalább egy számjegy hibás, illetve
         b) a város/község adatban legalább egy betű eltérés van.

Egyéb ellenőrzések:

-   Elfogadott karakterkészlet:
szóköz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÁÉÍÓŐÖÚŰÜáéíóőöúűüäÄß!"&'()*+-./,:;@#$%=[]_{|}<>^~§

-   Hivatalos elektronikus elérhetőség:
    Cégkapu: a cég adószámának első 8 számjegye kiegészítve a
                    #cegkapu utótaggal (pl. 12345678#cegkapu)
    Hivatali tárhely:
a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 85.§-a alapján
                               arra jogosultak számára. KRID azonosító kiegészítve
                               #hivatalikapu utótaggal (pl. 123456789#hivatalikapu)